• Sazonova 4, Beograd, Republika Srbija
  • +381 (0)11 4233 204office@nkre.rs

Opšti uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI POSLOVANjA NK REAL ESTATE D.O.O.

I UVODNE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja uređuje se poslovni odnos između privrednog društva NK REAL ESTATE D.O.O., kao posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik) i nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica).

Zaključenjem ugovora o posredovanju, odnosno prihvatanjem ovih uslova nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju koji zaključuju nalogodavac i posrednik.

Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više posrednika istovremeno, osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja.

Kupac ili zakupac u svojstvu nalogodavca je obavezan da posrednički naknadu isplati posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću. U slučaju da je nalogodavac (kupac ili zakupac) razgledao predmetnu nepokretnost, posredstvom drugog posrednika ili sam, pre nego što mu je posrednik istu pokazao, obavezan je da o tom upozna posrednika, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom posrednika.

Kupac ili zakupac u svojstvu nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše posredniku Potvrdu o gledanju nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost gledao posredstvom posrednika.

U slučaju da kupac ili zakupac odbije da potpiše Potvrdu iz prethodnog stava, posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost kupcu ili zakupcu i pored odbijanja da potpiše Potvrdu o gledanju, pa kupac ili zakupac ili sa njim povezana lica, zaključi Ugovor o prometu ili zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je kupca/zakupca u vezu sa prodavcem ili zakupodavcem doveo posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i slično.

Prodavac ili zakupodavac u svojstvu nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati posredniku koji ga je prvi doveo u vezu sa potencijalnim kupcem ili zakupcem. U slučaju da posrednik dovede u vezu sa nalogodavcem (prodavcem ili zakupodavcem) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, obavezan je da o tom upozna posrednika, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je nalogodavac sa potencijalnim kupcem ili zakupcem, prvi put doveden u vezu posredstvom posrednika.

II OBAVEZE POSREDNIKA

Obaveze posrednika su:

- da zaključi ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanom obliku;

- da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla;

- da da nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

- da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup, je predmet posredovanja i da upozori nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

- da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti, na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove;

- da omogući pregled nepokretnosti;

- da čuva podatke o ličnosti nalogodavca, a po pisanom nalogu nalogodavca da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili u poslu za koji posreduje;

- da obavesti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;

- da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja ugovora;

- da prisustvuje i obezbedi stručnu pomoć advokata vezano za izradu Predugovora/Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i ostale potrebne dokumentacije;

- da prisustvuje primopredaji nepokretnosti. Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugim licem (fizičkim ili pravnim) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:

- neposredno odveo, ili uputio nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;

- neposredno odveo, ili uputio nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;

- organizovao susret između nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;

- nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa, ili elektronske adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti.

CEO DOKUMENT OPŠTEG USLOVA POSLOVANJA MOŽETE PREUZETI NA STRANICI>>>

Drugi pričaju o nama

Stručnost i rešavanje svih imovinsko-pravnih pitanja su velika prednost koju pruža NK Real Estate investitorima koji se bave izgradnjom stambenih objekata.

Jokić Consult doo Beograd

Sve pohvale za izuzetno profesionalnu saradnju i pomoć oko realizacije projekta.

Smart gradnja doo Beograd

Kompletan tim NK Real Estate doo je izuzetno stručan i edukovan za poslove posredovanja u prometu nepokretnosti i agencija kvalitetno i sa visokim standardima obavlja posao posrednika.

Institut za nekretnine Beograd